RADUNO CIRN PALERMO 2018

SHIBA INU

CAMPIONI MASCHI  
   
   

AKITA AMERICANO

GIOVANI MASCHI